Documents

Topics: Corporate finance, Bond, Net present value Pages: 235 (20159 words) Published: December 21, 2012
ResCap

February 28 2011

Resource
Investment
Capital

ResCap
Finance Glossary
English – Mongolian

ResCap

Resource
Investment
Capital

February 28 2011

Preface
“I am delighted to have issued this first collection of financial terminologies, translated into and explained in Mongolian. This Finance Glossary is aimed at supporting Mongolians in their efforts to understand the financial industries of highly developed nations and implement the learnt in their home country.

Creating a dictionary requires continuous research and it usually is a result of collaborative work . Experts from the United States Agency for International Development (USAID) and tutors from the Institute of Finance and Economics (IFE) of Mongolia have made vast contributions and showed extensive support in the development of this preliminary glossary. Now I am granted an opportunity to listen to others’ comments and make improvements in the given manuscript by making it public.

Mongolia is on the verge of tremendous prosperity and its real financial industry is only beginning to develop. Huge capacities remain in terms of the possibility of Mongolians, especially the new generation, to rise with better knowledge and new ideas contributing to the expansion of this vital sector. Therefore, I call for Mongolians: “Learn, progress and achieve, there is much to be accomplished!””

-

Unenbat Jigjid
Chairman of ResCap

ResCap is committed to continuing the development and education of Mongolians through training programs and edifying publications.

Finance Glossary

P a g e |2

ResCap

Resource
Investment
Capital

February 28 2011

Recent Terms in Mongolian Press

Bond

Бонд (өрийн бичиг)

Янз бүрийн хөрөнгө оруулагчдаас
(зээлдүүлэгчдээс) мөнгөн хөрөнгө татахын тулд бизнесийн байгууллага болон засгийн газраас гаргадаг урт ба дунд хугацаат өрийн бичиг.
1. Ашиг олох зорилготой хийгддэг мөнгөн эсвэл эд зүйлсийн хөрөнгө оруулалт (мөнгө ба эд зүйлс нь өөрсдөө капитал юм)

Capital

Капитал (Хөрөнгө)

2. Компанийн цэвэр үнэ цэнэ (нийт актив нь пассиваас хэтрэх зөрүү)
3. Хувь хүн болон компанийн баялаг (мөнгө, үл хөдлөх хөрөнгө гэх зэрэг)

Хөрөнгийн зах зээл

Урт хугацаат үнэт цаасны нийлүүлэгчид болон хэрэглэгчдийг холбодог зах зээл.

Капиталын бүтэц

Үйл ажиллагаа болон өсөлтөө санхүүжүүлэхийн тулд компаниас баримталдаг өр төлбөр, өөрийн хөрөнгө (энгийн хувьцаа, давуу эрхт хувьцаа) гэх мэт эх үүсвэрүүдийн хольц.

Common stock

Энгийн хувьцаа

Компанийн эзэмшлийн хамгийн цэвэр бөгөөд үндсэн хэлбэр. Энгийн хувьцаа эзэмшигчид нь компанийг татан буулгах тохиолдолд бүх зээлдүүлэгчдийн өр төлөгдсөний дараа өөрсдийн хувиа авдаг.

Convertible bond

Хөрвөх бонд

Тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвөдөг бонд.

Convertible preferred stock

Хөрвөх давуу эрхтэй
хувьцаа

Тогтоосон тооны энгийн хувьцаанд хөрвөдөг давуу эрхтэй хувьцаа.

Энгийн хувьцааны
өртөг

Компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулж эрсдэл үүрснийхээ төлөө хөрөнгө оруулагчаас шаардах хамгийн наад захын өгөөж (E(Ri)). Энгийн хувьцааны өртгийг САРМ загвараар тооцоолж болно.

Capital market

Capital structure

Cost of common stock
equity

Finance Glossary

P a g e |3

ResCap

Resource
Investment
Capital

February 28 2011

Discounting cash flows

Мөнгөн урсгалыг
хорогдуулах

Ирээдүйн мөнгөн урсгалуудын үнэлэмжийг тооцоолоод тэдгээрийн өнөөгийн үнэ цэнийг олох үйл явц (хорогдуулалтын хувиар хямдруулж), нийлмэл хүү тооцохын эсрэг үйл явц. Хорогдуулалтын хувийг мэдэх нь чухал (мөн адил тооцоолж гаргана).

Dividend

Ногдол ашиг

Компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд ашгаас хуваарилсан хэмжээ.

Нэгж хувьцаанд
ногдох ашиг

Тодорхой хугацааны туршид бий болсон нийт энгийн хувьцаа эзэмшигчдэд хуваарилах боломжтой ашгийг нийт эргэлтэнд байгаа энгийн хувьцааны тоонд харьцуулж тооцдог энгийн нэгж хувьцаа бүрээс олж байгаа ашгийн хэмжээ.

Хувьцаа

Энгийн эсвэл давуу эрхт хувьцаа буюу өмчлөх эрх олгодог үнэт...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Principles of Managing Information and Producing Documents Essay
  • A Company's Document Retention Policy Essay
  • Essay about Managing Business Document Design and Development
  • Essay on Bap23 Principles of Managing Information and Producing Documents
  • Global Network Office Document Solutions Market Essay
  • Business Document Design and Development Research Paper
  • Essay about A Guide on Writing Quality Management System Documents
  • The Purpose of Producing Documents in a Business Environment Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free